Feature image

Allmänna hyresvillkor

§1. Leverans

Att hyresmateriel levereras fritt våra hyreslager. Materielen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till samma hyreslager från vilket leverans skett.

§2. Hyresberäkning

Hyrestiden räknas från och med den dag då materielen avsändes eller avhämtas från oss till och med den dag då materielen återlämnas i enlighet med §1. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Uttnytjas materielen mer än 8 timmars skift per dygn skall Lm`s omedelbart underrättas härom. Minimihyra tillämpas enligt hyrkod. Priserna gäller för enskiftsdrift. Vid tvåskiftsdrift tillkommer 80% samt vid treskiftsdrift ytterligare 60% av enskiftshyran.

§3. Användningsplats

Kunden är skyldig hålla oss underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller användes.

§4. Hyresmaterielens vård och drift

Allt hyresmateriel skall väl vårdas av kunden, som därvid är skyldig att iaktaga utfärdade föreskrifter om driv- och smörjmedel samt tillsyn och vård. Driv- och smörjmedel bekostas av kunden. För droft, tillsyn och vård av hyresmaterielen skall kunden använda utbildad och kompetent personal och tillse att gällande skyddsbestämmelser följs. Vid återlämnadet skall materielen vara rengjord och i samma skick som när den mottogs med undantag för normalt slitage. Om icke, debiteras rengöringskostnad.

§5. Tillbehör

Tillbehör såsom slipskivor, slippapper, sågklingor m.m debiteras extra enligt gällande dagspris.

§6. Skador

Kunden svarar för uppkomna skador, som ej är att hänföra till normalt slitage, från det att materielen lastats och till den lossats vid våra förråd. Stilleståndskostnad debiteras. Reperationer får ej utföras utan vårt godkännande. Vi åtager oss inget ansvar för de följdkostnader, som möjligen kan uppstå med anledning av eventuella driftstörningar på förhyrd utrustning under hyrestiden.

§7. Övriga skador

Kunden svarar ensam för skador som tillfogas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmateriel under hyrestiden.

§8. Förlust av maskin och materiel samt försäkring

Förlorade maskiner och materiel debiteras till nyanskaffningsvärde.

§9. Försäkringar

Det åtligger kunden att försäkra hyresmaskiner och annat hyresgods till sitt fulla värde under hyrestiden. Hyresmaterielen är ej försäkrad av oss.

§10. Överlåtelse

Materiel får icke överlåtas eller brukas av annan än hyrestagaren och dennes personal utan uthyrarens skriftliga godkännande.

§11. Äganderättsförbehåll

Parterna är medvetna om att detta är ett rent hyresavtal och att äganderätten till den hyrda varan ej kommer att övergå i hyresmannens besittning, om ej speciell skriftlig överenskommelse är gjord. Vid försäljning övergå materielet i kundens ägo när varan till fullo är betald.

§12. Återtagande

Om kunden kommer i dröjsmål med betalning i avtalad tid eller i andra fall åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, äger avtalet utan särskilt meddelande från LM´s med med omedelbar verkan hävt och Lm´s har rätt att omgående återta hyresobjektet. Kostnader i samband med återtagandet debiteras kunden tillfullo.


ALLMÄNNA BETALNINGSVILLKOR:

Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt.
Kund som ej har kredit betalar hyran i förskott.
Dröjsmålsränta debiteras med diskonto plus 8 procent.
Om inget annat överenskommits är betalningstiden 10 dagar netto.
Fakturering sker var 30:e dag.
Lm´s förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton.
Frakt och transport till och från förråd betalas av hyrestagaren.
Hyrorna inkluderar icke kostnader för driv- och smörjmedel.
Slitage debiteras i förekommande fall.
Dessa hyresvillkor gäller för allt som hyrts från oss och i övrigt händvisas till SBEF:s leveransbestämmelser.

Kontakta oss:

Tel: 0302 - 222 70

Fax: 0302-238 60

info@lmmaskin.se

Besök oss:

Hunstugans Väg 5

443 61 Stenkullen

Öppettider:

Måndag - Fredag

06.30 - 16.30

Observera

Ändrade öppettider vid speciella datum kan förekomma omkring sommaren och vintern.

Postadress:

Box 3054

443 03 Lerum

Org nr:

556 370 - 4468

© 2011 LM´s Maskinuthyrning